Privacyverklaring

Deze onderstaande privacyverklaring kunt u downloaden via: Privacyverklaring SkinAid

PRIVACYVERKLARING SKINAID huid- en oedeemtherapie

De praktijk Skin Aid huid- en oedeemtherapie, gevestigd aan Haagweg 137, 2281 AG te Rijswijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.skinaid.nl / huidtherapeut@skinaid.nl / 06-40826365.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Praktijk Skin Aid huid- en oedeemtherapie (hierna te noemen Skin Aid huid- en oedeemtherapie) kan persoons- en medische gegevens over u verwerken en bewaren, doordat u gebruik maakt van de diensten van Skin Aid huid- en oedeemtherapie, en/of omdat u deze heeft aangeleverd, en/of omdat deze worden verstrekt via ZorgDomein, doordat u bent verwezen door een (huis)arts.

Hiervoor doet Skin Aid huid- en oedeemtherapie een COV-check (Controle op Verzekering).

Skin Aid huid- en oedeemtherapie kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Uw voor- en achternaam;
 • Uw geslacht;
 • Uw geboortedatum;
 • Uw Burgerservicenummer (BSN) en het documentnummer van een persoonsbewijs (ID, paspoort of rijbewijs);
 • Uw verzekeringsgegevens (maatschappij, soort polis en polisnummer);
 • Uw adresgegevens;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw e-mailadres (voor het sturen van een herinneringsmail vóórafgaande op de afspraak);
 • Uw medische gegevens / informatie over uw gezondheid;
 • De naam van uw huisarts;
 • De naam van uw verwijzer (indien u verwezen bent);
 • Maatgegevens en foto’s van het te behandelen gebied om zo de voortgang van de behandeling te beoordelen;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch;
 • Uw IP-adres en locatiegegevens;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • Uw Internetbrowser en apparaat type.

WAAROM SKINAID HUID- EN OEDEEMTHERAPIE GEGEVENS NODIG HEEFT

Skin Aid huid- en oedeemtherapie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Skin Aid huid- en oedeemtherapie verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
 • Skin Aid huid- en oedeemtherapie verwerkt en gebruikt uw persoons- en medische gegevens in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen behandelplan, krachtens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), bestaande uit huidtherapeutische dienstverlening. Daarnaast gebruikt en verwerkt Skin Aid huid- en oedeemtherapie ook uw persoons- en medische gegevens voor:
  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als rapportage van de behandeling en resultaten naar de verwijzer, als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor de waarnemend collega tijdens mijn afwezigheid, mocht dit noodzakelijk zijn.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Skin Aid huid- en oedeemtherapie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.
 • Voor financiële administratie: Het afhandelen van uw betaling bijvoorbeeld door het opstellen van een factuur / het versturen van een declaratie naar de zorgverzekeraar via VECOZO;
 • Voor het verzenden van nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om huidtherapeutische dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van diensten en producten;
 • Skin Aid huid- en oedeemtherapie analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;

HOE LANG SKINAID HUID- EN OEDEEMTHERAPIE GEGEVENS BEWAART

Skin Aid huid- en oedeemtherapie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Skin Aid huid- en oedeemtherapie bewaart uw persoons- en medische gegevens in een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Uw huidtherapeut is wettelijk (WBGO) verplicht uw dossier 15 jaar te bewaren.

DELEN MET ANDEREN

Uw behandelend huidtherapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Zij heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Skin Aid huid- en oedeemtherapie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de huidtherapeutische zorg (behandelovereenkomst) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Als Skin Aid huid- en oedeemtherapie vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal u daarvoor eerst toestemming worden gevraagd.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Skin Aid huid- en oedeemtherapie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Skin Aid huid- en oedeemtherapie worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website: www.skinaid.nl. Skin Aid huid- en oedeemtherapie gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Skin Aid huid- en oedeemtherapie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Skin Aid huid- en oedeemtherapie gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Om zo de website te optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

GOOGLE ANALYTICS                                                                            

Skin Aid huid- en oedeemtherapie maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Skin Aid huid- en oedeemtherapie bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Skin Aid huid- en oedeemtherapie te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Skin Aid huid- en oedeemtherapie heeft hier geen invloed op.

Skin Aid huid- en oedeemtherapie heeft Google geen toestemming gegeven om via de website verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN                                

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Skin Aid huid- en oedeemtherapie. Dit kan consequenties hebben op de voorzetting van de behandeling (beëindiging). Daarnaast heeft u  recht op gegevensoverdraagbaarheid (uw gegevens verkrijgen via een computerbestand).

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar huidtherapeut@skinaid.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen acht weken, op uw verzoek. Er kunnen kosten verbonden zijn aan het ter beschikking stellen van uw dossier.

Skin Aid huid- en oedeemtherapie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

BEVEILIGEN      

Skin Aid huid- en oedeemtherapie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Skin Aid huid- en oedeemtherapie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact via: huidtherapeut@skinaid.nl / 06-40826365.

Indien de geleverde zorg of een product niet wordt vergoed of wanneer niet rechtstreeks naar de verzekering gedeclareerd kan worden, krijgt u de factuur/kwitantie direct mee of sturen wij na via de post. Na uitgeven van deze of andere documenten bent u zelf verantwoordelijk voor de beveiliging ervan.

Hierbij verklaart u dit privacy-document gelezen en begrepen te hebben. U geeft akkoord:

Datum:                                                                       Plaats:

 

Naam cliënt/patiënt:                                                  Handtekening:

 

Versie 1: maandag 7 mei 2018