Kwaliteit

Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten
SkinAid huid- en oedeemtherapie is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH). Door de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten wordt een aantal kwaliteitseisen aan de beroepsgroep opgelegd. Hierbij hoort onder andere het volgen van nascholing en ingeschreven staan in het Kwaliteitsregister.

Kwaliteitsregister Paramedici
Bij registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici wordt gecontroleerd of de beroepsbeoefenaar voldoet aan de opleidingseisen die beschreven staan in de Wet BIG artikel 34.

Bescherming persoonsgegevens
Skin Aid huid- en oedeemtherapie waarborgt uw privacy. Skin Aid huid- en oedeemtherapie verwerkt en gebruikt uw persoons- en medische gegevens in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen behandelplan, krachtens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), bestaande uit huidtherapeutische dienstverlening.
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. In de Privacyverklaring van SkinAid huid- en oedeemtherapie leest u hoe wij handelen naar deze wet en hoe wij omgaan met uw gegevens. Voor het correct uitvoeren van de behandelingsovereenkomst dient deze verklaring ondertekend te worden.